Ky kandidat për deputet nga LDK-ja e Podujevës u ankua në Gjykatën Supreme për vjedhje votash |DOKUMENT

Kandidati për deputet nga radhët e subjektit politik Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), Visar Hoti i ka paraqitur ankesë kësaj Gjykate, me të cilën konteston vendimin e mësipërm, duke propozuar që ankesa të pranohet dhe vendimi i kontestuar të ndryshohet, thuhet në aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, transmeton PodujevaPRESS.net

Në përgjigje të ankesës, PZAP qëndroi në konstatimet e paraqitura në vendimin e vet dhe propozoi që ankesa të refuzohet si e pabazuar. Gjykata Supreme vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të kontestuar në vështrim të pretendimeve ankimore dhe të përgjigjes ndaj ankesës, shqyrtoi shkresat e tjera të lëndës dhe konstatoi se ankesa është e pabazuar.

Refuzohet si e pabazuar ankesa e Visar Hotit, kandidat për deputet nga radhët e subjektit politik Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), paraqitur kundër vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, A. nr.746/2021, të datës 06.03.2021.

Ky është aktgjykimi i plot: