Kushtetuesja vendos masë të përkohshme ndaj Ligjit për Kundërvajtje

Gjykata Kushtetuese u ka kumtuar sot palëve përgjegjëse vendosjen e masës së përkohshme dhe pezullimin e menjëhershëm të zbatimit të neneve 55 ( paragrafin 4 dhe 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 dhe 68 të Ligjit Nr. 05/L-087 për Kundërvajtje, si përgjigje në kërkesën e parashtruar nga Avokati i Popullit më 10 shkurt 2017.

Në vlerësimin që Gjykata Kushtetuese i bën kësaj kërkese, mes të tjerash thuhet se Gjykata konsideron se pretendimet dhe faktet e prezantuara nga parashtruesi i kërkesës, ngrehin një sërë pyetje të nivelit kushtetues që përmbajnë kompleksitete të rëndësishme dhe pasoja të mundshme në administrimin e sistemit te drejtësisë ne Republikën e Kosovës.“Gjykata konkludon që zbatimi i Ligjit Nr. 05/L-087 për Kundërvajtje, i 8 tetorit 2016, që ka hyrë në fuqi në janar 2017, më saktësisht zbatimi i neneve të kontestuara 55 (paragrafët 4 dhe 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 7 62, 63, 64, 65, 66, 67 dhe 68, potencialisht mund të shkaktojë dëme të pariparueshme për qytetaret e prekur të Republikës së Kosovës”, vlerëson Gjykata.