Komuna e Podujevës vazhdon subvencionimin e shpenzimeve për shërbimet e varrimit të qytetarëve

Kuvendi i Komunës të Podujevës, në mbledhjen e mbajtur sot, ka miratuar vendimin për subvencionimin e shpenzimeve për shërbimet e varrimit të qytetarëve me vendbanim të përhershëm në territorin e Komunës së Podujevës si dhe kërkesën për nismën e procedurës për bashkëpunim komunal ndërkombëtar në formën e binjakëzimit me qytetin Ames të shtetit  Iowa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Kuvendi i Komunës së Podujevës ka mbajtur mbledhjen e rregullt, të cilën e udhëhoqi kryesuesi Fatmir Gashi, e ku ishte i pranishëm edhe nënkryetari i Komunës, Nexhmi Rudari dhe drejtorët e drejtorive. Fillimisht, me propozimin e këshilltarit të LDK-së, Mehmet Gashi, të cilin e përkrahën edhe këshilltarët Bajram Ajeti (LVV), Rafet Llapashtica (PDK) dhe Mrika Thaçi (AAK), Kuvendi vendosi që të shtyhet për mbledhjen e radhës shqyrtimi i propozim vendimit për miratimin e Hartës Zonale të Komunës së Podujevës për periudhën kohore 2020-2028.

Drejtori i Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim, Faik Muçiqi, prezantoi propozim vendimin për subvencionimin e shpenzimeve për shërbimet e varrimit të qytetarëve me vendbanim të përhershëm në territorin e Komunës së Podujevës, i cili do të përfshijë periudhën dyvjeçare deri më 31.12.2022.

Pa diskutimeve lidhur Kuvendi e miratoi vendimin për subvencionimin e shpenzimeve për shërbimet e varrimit të qytetarëve me vendbanim të përhershëm në territorin e Komunës së Podujevës.

Lidhur me kërkesë për nismën e procedurës për bashkëpunim komunal ndërkombëtar në formën e binjakëzimit me Qytetin Ames të shtetit të Iowa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nënkryetari i Komunës, Nexhmi Rudari, informoi anëtarët e Kuvendit se janë vendosur kontaktet dhe është duke zhvilluar komunikim përmes postës elektronike me udhëheqës të qytetit Ames të shtetit të Iowa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për realizimin e binjakëzimit me këtë qytet.

Pas diskutimeve, Kuvendi miratoi vendimin për miratimin e nismës së bashkëpunimit komunal ndërkombëtar-binjakëzim me Qytetin Ames të Shtetit të Iowa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si dhe; vendimin për autorizimin e fillimit të konsultimeve për binjakëzim me Qytetin Ames të Shtetit të Iowa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Drejtori i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa, Isuf Latifi, prezantoi Raportin Financiar të Komunës së Podujevës për periudhën nëntë mujore janar-shtator 2020.  Sipas raportit të prezantuar në periudhën janar-shtator, nga buxheti i Komunës, që sivjet është në vlerë prej 26,756,269 euro, janë shpenzuar 14,839,864 euro. Prej tyre, për paga dhe mëditje janë shpenzuar 9,057,940 euro, për mallra e shërbime 1,096.371 euro, për shpenzime komunale 202,033 euro, subvencione dhe transfere 577,771 euro dhe për shpenzime kapitale 3,905,749 euro.

Në mbledhjen e sotme drejtori për Buxhet dhe Financa, Isuf Latifi, pa prezantuar edhe Raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit për Komunën e Podujevës për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2019 si dhe Planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve të dhëna në Raportin e Auditimit. Me këtë rast drejtori Latifi tha se Auditori i Përgjithshëm ka kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore së Komunës së Podujevës për vitin 2019 dhe ka dhënë opinion të pamodifikuar për komunën tonë.  “Kjo do të thotë se kemi një raport pozitiv i cili e radhit qeverisjen në Komunën e Podujevës ndër komunat më të suksesshme”, tha ai.

Më tej, drejtori Latfifi tha se për opinion auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit. Raporti i auditorit, për vitin 2019 ka rezultuar me 15 rekomandime. Prandaj, Nënkryetari i Komunës ka përgatitur edhe një Plan Veprimi, ku janë paraqitur veprimet e planifikuara, stafi përgjegjës dhe afatet kohore për implementimin e rekomandimeve.

Në mbledhjen e sotme, drejtori i Drejtorisë së Administratës, Gëzim Namani, ka prezantuar informatën për Sektorin e Gjendjes Civile për periudhën janar-shtator 2020.

Kuvendi në mbledhjen e sotme bëri emërimi i anëtarëve të rinj të Komisionit Komunal të Aksionarëve të Ndërmarrjes Publike për Banim SH.A. Podujevë (pasi që 2 anëtarët nuk janë më këshilltarë të Kuvendit).

Me vendimin e Kuvendit, anëtarë rinj të Komisionit Komunal të Aksionarëve të Ndërmarrjes Publike për Banim SH.A. Podujevë u emëruan këshilltarët Adnan Zymeri dhe Lirika Maliqi.

Me propozimin e këshilltares Adelina Stublla nga LVV u fut në rend dite edhe çështja e implementimit të Marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të Komunës së Podujevës dhe OJQ “Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve, që ka të bëjë me menaxhimin institucional të qendrave mësimore. Lidhur me implementimin e kësaj marrëveshjeje raportoi drejtori i Drejtorisë së Arsimit, Agim Blakçori.