Deri me këtë datë keni kohë të aplikoni për 60 vende pune në burgun e Gërdocit (Dokument)

0

Sherbimi Korrektues i Kosovës ka hapur konkurs për pranimin e 120 gardianëve, një numër prej tyre do të punojnë ne Burgun e Sigurisë së Lart në fshatin Gërdoc të Podujevës, njofton PodujevaPRESS.com

Ky është konkursi:

Ne baze te nenit 215 pika 3, neni 220 Ligji mbi ekzekutimin e sanksioneve penale ,Ligjin e Punes Nr.03/L-212 Kreu II neni 8 ,Ligji nr.05/L-20 për Barazi Gjinore neni 5 dhe 6 ,Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi ,neni 7, Rregullores (QRK)-Nr,13/2018 per procedurën e Rekrutimit te Zyrtareve Korrektues ne Shërbimin Korrektues te Kosovës ,Shërbimi Korrektues i Kosovës, shpall:

K O N K U R S

Për pranimin e Zyrtareve Korrektues 120 (Njëqindenjëzet vende pune ne Shërbimin korrektues te Kosovës

Referenca : MD/SHKK/136-08-10-2018
I Përgjigjet: Mbikëqyrësit
Koeficienti : 6
Vendi i punës: Burgu Sigurisë se Lartë 60 ( gjashtëdhjetë vende pune) në Gërdovc,
QP Gjilan 60(gjashtëdhjetë vende pune) në Novobërdë

Konkursi do te jete i hapur nga data 08.10.2018,deri me daten 22.10.2018

Lexo detajet e konkursitKonkurs: Këto janë vendet e lira të punës në burgun e sigurisë së lartë në Gërdoc të Podujevës