Asnjë reagim nga Shpejtim Bulliqi për “dallaveret” me konkurse

PodujevaPress ka raportuar para disa ditësh lidhur me skandalin që zyra e Personelit që ka bërë duke i ndryshuar kriteret për të ju përshtatur një personi, e që konkursin e ka anuluar Këshilli i Pavarur Mbikeqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës – Kolegji për Shqyrtimin  dhe Vendosjen e Ankesave.

Redaksia ka dërguar pyetje në adresë të zyrës për media se cilat janë masat që i ka ndërmarrë kryetari i Komunës Shpejtim Bulliqi si Zyrtari Kryesor Administrativë, por deri më tani komuna ka heshtur.

Skandali është tek ajo çfarë ka konstatuar Këshilli i Pavarur Mbikeqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës – Kolegji për Shqyrtimin  dhe Vendosjen e Ankesave është se siç thuhet:

“Në funksion të shqyrtimit të ligjshmërisë së vendimit te goditur me ankesë, Kolegji ju referua dispozitave të Rregullores (QRK) Nr.26/2020 për Klasifikimin e Vendeve të Punës në Shërbimin Civil, dhe rrjedhimisht duke u bazuar në Shtojcën 2 të kësaj Rregullore, për pozitën e punës “Specialist i Përgjithshëm, të Shërbimeve Sociale”, e renditur me kodin 12 fusha e arsimit të kërkuar është fakulteti i Psikologjisë, Punë Sociale dhe të ngjashme, ndërsa sipas konkursit me numër reference RN00007789, si fushë e arsimit është përcaktuar Diplomë/a e studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS apo ekujvalente me to, në fushë të punës sociale, psikologjike, drejtësi pedagogji ose në ndonjë lëmi  tjetër të lidhur ngushtë me shërbimet sociale dhe familjare, e që sipas vlerësimit të kolegjit, organi i punësimit ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e Rregullores (QRK) Nr.26/2020 për Klasifikimin e Vendeve të Punës në Shërbimin Civil, pasi që kriteret e përcaktuara me konkurs nuk janë në harmoni me kriteret e përcaktuara me këtë rregullore.

Po ashtu duke ju referuar kritereve të përcaktuara me Rregulloren (QRK) Nr.16/2020 per Pranimin dhe Karrierën në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës lidhur me pozitën e punes ” Specialist i Përgjithshëm, të Shërbimeve Sociale “, kolegji bazuar në provat materiale gjen se edhe ankuesja dhe kandidati i suksesshëm nuk kanë përmbushur kriterin lidhur me fushën e arsimit, respektivisht ankuesja sipas Diplomës me nr.1352 të datës 11.03.2011 ka përfunduar studimet në Fakultetin Juridik në Universitetin “Hasan Prishtina” në Prishtinë dhe mori titullin Bachelor i Drejtësisë, si dhe Diplomën nr.3970 e datës 04.04.2016 dhe mori titullin Jurist i Diplomuar – Bachelor (240 ECTS).

Si duket për Shpejtim Bulliqin rëndësi ka vetëm Drejtoria e Inspeksionit, tjerat janë sekondare.