Opozita fton Prokurorinë ta hetojë Zyrën e prokurimit në Podujevë

Zyrtarët opozitarë të Podujevës kanë kërkuar nga Prokuroria e Shtetit që të hetojë Zyrën e prokurimit në këtë komunë.

Duke iu referuar gjetjeve të Zyrës Kombëtare të Auditimit, ata kanë thënë se për shkak të disa shkeljeve që janë bërë, dikush duhet të shkojë në burg.

Megjithëse ky raport është publikuar në muajin qershor, nuk është sjellë në Kuvend për diskutim deri në seancën e fundit.

Shefi i Grupit të këshilltarëve të PDK-së, Fatmir Rudari, ka thënë se sipas raportit të Auditorit, Komuna e Podujevës i ka ekzekutuar dy pagesa nga Thesari në kategori të gabuara në vlerë prej 33,558 euro.

“Vlera 31,128 euro është paguar nga kategoria e investimeve kapitale për kompensimin e pagave të një punëtoreje të arsimit të larguar nga puna pa bazë ligjore si dhe vlera 2,430 është paguar nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve për kompensimin e tri pagave jubilare me rastin e pensionimit. Kjo, sipas Auditorit, ka ndodhur për shkak se komuna nuk kishte planifikuar mjete të mjaftueshme në kategorinë e pagave”, ka thënë Fatmir Rudari në seancën e fundit kur po diskutohej raporti i ZKA-së për Komunën e Podujevës. “E gjetur tjetër e Auditorit është se komuna kishte angazhuar 30 persona me kontrata për punë dhe detyra specifike, ku 23 prej tyre punonin për periudhën kohore më të gjatë se katër muaj brenda një viti. Po ashtu, janë angazhuar nëntë persona përmes marrëveshjeve për shërbime të veçanta për të cilët nuk ishte zbatuar një procedurë e thjeshtë e rekrutimit. Zyrtarët punonin si infermierë, zyrtarë për të dhëna, roje, punëtorë teknikë, etj. Këto pozita konsiderohen si pozita të rregullta të punës e jo si detyra specifike siç janë cilësuar nga ana e komunës”.

Këshiltari i PDK-së ka përmendur edhe çështjen e mungesës së planit të subvencionimit të OJQ-ve, si e gjetur e ZKA-së.

“Pastaj, në tre nga gjashtë raste, procedurat e prokurimit të audituara, komuna ka filluar procedura të prokurimit dhe kishte lidhur kontrata pa hartuar paraprakisht projektin ekzekutiv të ndërtimit. Për ndërtimin e emergjencës, Komuna ishte lidhur kontratë më 20.08.2019 në vlerë prej 519,689 euro. Me rastin e hartimit të specifikacionit teknik për dosje të tenderit, Komuna në pesë raste brenda këtij specifikacioni ka përdorur emra tregtarë për produkte nga prodhues specifikë”, ka thënë Rudari.

Duke iu referuar gjetjeve të Zyrës Kombëtare të Auditimit, ai ka thënë se Komuna për ndërtimin e trotuareve nëpër disa fshatra “lloti 2” kishte lidhur kontratë më 19.08.2019 në vlerë 331,177 euro, ndërsa kishte eliminuar operatorin ekonomik që kishte ofertën më të lirë me vlerë 255,447 euro, duke e dëmtuar buxhetin për 75,730 euro.

“Komuna ka bërë gjithashtu edhe pagaesa avansi në kundërshtim me Ligjin e buxhetit, ka bërë tajkalim të kontratave kornizë, ka pasur dobësi në menaxhimin e kontratave, etj. Pas gjithë këtyre të gjeturave dhe shkeljeve ligjore, shtrohet pyetja: a vlejnë ligjet e Republikës së Kosovës edhe për Komunën e Podujevës, apo këtu punohet me ndonjë ligj tjetër? Unë publikisht ftoj Prokurorinë e shtetit që të fillojë hetimet për Zyrën e prokurimit dhe menaxherin e saj në Komunën e Podujevës, pasi që kemi të bëjmë me shkelje të ligjit dhe në kushte normale dikush duhet të shkojë në burg për të gjitha këto shkelje”, ka thënë Fatmir Rudari.

Gati për të njëjtat çështje ka folur edhe shefi i Grupit të këshilltarëve të VV-së, Vendenis Lahu. Sipas tij, vërejtjet e Auditorit për Komunën e Podujevës janë dhënë të njëjat për çdo vjet dhe se deri tash asnjëherë nuk janë përmirësuar.

“Në terma të përgjithshëm, raporti shpërfaq mangësi të qeverisjes komunale prej planifikimit e realizimit të buxhetit, klasifikimin jo të rregullt të shpenzimeve, të hyrat vetanake, pasuritë kapitale e deri edhe te realizimi i investimeve shumë të nevojshme në komunë”, ka thënë Vendenis Lahu. “Te investimet kapitale, ashtu siç kemi paralajmëruar, në mungesë të planifikimeve të mirëfillta, gjatë tërë vitit 2019, buxheti për investime kapitale është realizuar vetëm në masë 69%, dhe nga kjo shumë, 90% është kryer në 2-mujorin e fundit. Ky keqplanifikim i shpenzimeve të bën të mendosh se shumë nga projektet iniciohen edhe nga operatorë të ndryshëm varësisht nga nevojat e tyre, përveç përdorimit për qëllime elektorale të buxhetit vitin të kaluar”.

Gjetje tjetër e auditorit, Lahu ka përmendur edhe klasifikimin e gabuar të shpenzimeve.

“Në këtë kategori auditori ka evidentuar një ekzekutim të pagesave në vlerë 33,558 euro. Auditori e trajton këtë çështje nga aspekti formal ekonomik, por është e rëndësishme të shpjegohet se pse ka ndodhur kjo pagesë”, është shprehur këshilltari i VV-së. “Bëhet fjalë për një punëtore të arsimit të larguar pa të drejtë nga procesi arsimor. Prandaj ky rast, përveç dëmit financiar që i ka shkaktuar Komunës tregon edhe mentalitetin e kësaj qeverisje të përzgjedhjes mbi baza partiake të rekrutëve edhe pse ky rast shkon edhe përtej. Janë këto mekanizma kompensimi për mbajtjen e pushtetit në mungesë të ideve, dëshirës, punës, planifikimit, por është lajm i mirë për qytetarët që këta mekanizma po shkojnë drejt dekompensimit të plotë”.

Edhe Lahu ka përmendur çështjen e kontratave mbi vepër që vazhdojnë edhe përtej afateve ligjore në Komunën e Podujevës.

“Te subvencionet dhe transferet nuk kemi kurrfarë plani të subvencionimit të OJQ-ve. Shoqëria civile dhe OJQ-të e mirëfillta janë shumë të rëndësishme për funksionimin sa më të mirë të jetës publike në komunë. Në mungesë të përkrahjes për kategori të tilla kemi një numër enorm të OJQ-ve, mbi 200, por shumë-shumë pak OJQ të mirëfillta të cilat interesin qytetar e kanë prioritet”, ka theksuar Vendenis Lahu.

Ai ka përmendur gjithashtu edhe eliminimin e operatorëve ekonomikë më të lirë në rastin e ndërtimit të trotuareve.

“Por kjo nuk është e tëra, kemi rastin e shkollës ‘Elfir Behrami’ në Metehi, ku Komuna ka përzgjedhur operatorin ekonomik më të lirë, por pastaj i ka akorduar shumë tjetër të parave në emër të punëve shtesë, gjë që e ka rritur vlerën e shpenzimeve për projektin në fjalë përtej asaj fillestare në emër të së cilës edhe e kishte fituar tenderin si ofertë më e lirë. ‘Trik’ i Komunës ky për ta favorizuar operatorin e preferuar”, ka thënë këshilltari Lahu. “Gjetje tjetër kemi tejkalimet e kontratave kornizë, të zakonshme këto për komunën tonë në mungesë të planifikimit të mirëfilltë. Vërejtje tjetër që përsëritet vazhdimisht në çdo raport është po ashtu puna e taksës komunale. Komuna asnjëherë nuk arkëton taksën komunale nga bizneset dhe në të njëjtën kohë e lë në fuqi atë duke u bërë kështu nga komunat e pakta, për të mos thënë e vetmja, me këtë taksë në fuqi”.