Komuna e Podujevës eliminon operatorin ekonomik me ofertën më të lirë, duke dëmtuar buxhetin për 75 mijë euro

Auditori i përgjithshëm në publikimin e raportit për Komunën e Podujevës për vitin 2019 flet për shumë shkelje dhe menaxhim të keq të buxhetit, transmeton PodujevaPRESS.net

Njëra prej tyre është edhe kur Komuna e Podujevës për ndërtimin e trotuareve nëpër disa fshatra Llot 2, kishte lidhur kontratë më datën 19.08.2019 në vlerë 331,177€, ndërsa kishte eliminuar operatorin ekonomik që kishte ofertën më të lirë me vlerë 255,447€

Ja çfarë shkruan në raport:

Çështja A5 – Eliminim i operatorit ekonomik me ofertën më të lire

Gjetja

Sipas nenit 7.1 të LPP, Autoriteti kontraktues do ti trajtoj operatorët ekonomik në mënyrë të barabartë dhe jo-diskriminuese dhe do të veprojë në mënyrë transparente.

Komuna për ndërtimin e trotuareve nëpër disa fshatra Llot 2, kishte lidhur kontratë më datën 19.08.2019 në vlerë 331,177€, ndërsa kishte eliminuar operatorin ekonomik që kishte ofertën më të lirë me vlerë 255,447€. Eliminimi ishte bërë me supozimin se ka ofertuar çmime jo normalisht të ultë, mirëpo ky supozim nuk qëndron për faktin se operatori ekonomik i eliminuar ka çmime më të shtrenjta për pozicionet e kontestuara nga komuna, pra nuk kanë qenë çmime jo normalisht të ultë. Gjithashtu komuna nuk ka marr parasysh shpjegimet e dorëzuara nga operatori ekonomik mbi procesin e prodhimit të elementeve të betonit nga fabrika të cilën e zotëronte apo minierën për nxjerrjen e gurit dhe përpunimin e gurit në pronësi të operatorit ekonomik të eliminuar. Komuna e kishte eliminuar ofertuesin më të lirë me arsyetimin se kishin vlerësuar totalin e ofertës dhe jo pozicionet. Ndërsa, shpjegimet nga OE i kishte kërkuar për pozicionet.

Mostrajtimi i barabartë i të gjithë operatorëve ekonomik përveç që është jo ligjore, ndikon edhe në dëmtim të buxhetit komunal.