Gjykimi lidhur me ndërtimin e Gjimnazit në Podujevë, parashkruhet vepra penale për keqpërdorim të detyrës zyrtare për dy të akuzuarit, vazhdon gjykimi ndaj njërit të akuzuar për marrje ryshfeti

Zyrtari i inspektimit të projekteve, përkatësisht projekt-menaxherit në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), M. Sh. dhe përfaqësuesi ligjor dhe drejtori i kompanisë “Ndërtimtari”, M. M., po akuzoheshin për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar.

Mirëpo, në seancën e së martës, kryetarja e trupit gjykues, Alltene Murseli, ka bërë të ditur se jashtë seance me datë 15 shkurt 2021, gjykata ka marrë aktvendim me të cilën është hudhur aktakuza e Prokurorisë Themelore në Prishtinë dhe është pushuar procedura penale për të akuzuarin M.SH. dhe M.M.  për shkak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës zyrtare nga neni 422, par 1, të KPK-së, raporton “Betimi për Drejtësi’.

Kjo pasi sipas saj ndjekja penale për këtë vepër për të cilën janë akuzuar ka arritur parashkrimin me datë 14 shkurt 2021.

“Pala e dëmtuar është udhëzuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike në kontest civil, ndërsa për të akuzuarin M.Sh. vazhdohet procedura penale për veprën penale marrja e ryshfetit nga neni 343 , paragrafi 1 të ish-KPRK-së, të ricilësuar sipas përgjigjes të datës 8 qershor 2017, nga ana e Prokurorisë Themelore në Prishtinë”, ka thënë ajo.

Ndërkaq, më pas është deklaruar avokati Fehmi Shala, i cili mbron të akuzuarin M.Sh..

“Në rastin konkret sa i përket të akuzuarit M.Sh. edhe për veprën e parë penale marrje ryshfeti nga neni 343, paragrafi 2 i përparshëm të ish -KPK-së, përshkrimet e veprës marrje ryshfeti, të cilët janë bartur ne nenin 428 paragrafi 1 të Kodit Penal të Kosovës meqenëse këto përshkrime të veprës janë identike me veprën penale marrja e ryshfetit nga neni 343, paragrafi 2 të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës, e cila vepër ka qenë e paraparë me ligjin e atëhershëm në fuqi konsiderojmë se nuk ka pasur nevojë të bëhet rikualifikim në bazë të Kodit Penal të Kosovës, i cili parasheh dënim më të rëndë për kryesin. Në të dy situatat bëhet fjalë për gjoja kryerje të veprës penale të marrjes së ryshfetit, por kryerje të veprimeve në pajtim me detyrën e tij zyrtare”, ka thënë ai.

Ndërkaq, prokurori Shkëlzen Ibrahimi deklaroi se ricilësimi është bërë nga ana e prokurorit paraprak pikërisht për shkak të Kodit i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale dhe se ai kod është më i favorshëm për të pandehurin.

“Kjo në bazë të nenit 3.2 të KPK-së, për shkak se ashtu siç ka qenë në aktakuzë vepra penale marrje ryshfet nga neni 428, par2, e kryer gjatë vitit 2011, ka qenë i paraparë dënimi kumulativ me gjobë dhe me burgim prej 3 deri në 12 vjet e meqë në kohën e kryerjes ka qenë në fuqi ish-kodi penal i vitit 2004, atëherë edhe është bërë ricilësimi”, ka thënë Ibrahimi.

Sipas prokurorit,  një ricilësim i tillë është konform gjendjes faktike që është në aktakuzë dhe për më tepër mbrojtësi i të pandehurit e ka pasur mundësinë që ta kundërshtoi këtë ricilësim gjatë fazës së kontrollit gjyqësor të aktakuzës.

Më pas, me pëlqimin e palëve në procedurë, është veçuar procedura për të akuzuarin M.Sh., i cili do të vazhdojë të gjykohet për veprën penale “marrje ryshfeti”

Prokurori Ibrahimi, ka deklaruar se duke pasur parasysh se për pikat dy dhe tre të aktakuzës është arritur parashkrimi, sa i përket pikës një të aktakuzës konsiderojnë se është e nevojshme të dëgjohen si dëshmitarë N.B. dhe G.B..

“Sa i përket dëshmitarëve të tjerë, tani për tani heqim dorë nga dëgjimi i tyre ngase vlerësojmë se të njëjtit kanë të bëjnë me dispozitivët dy dhe tre të kësaj aktakuze”, ka thënë ai.

Ndërkaq, avokati Shala deklaroi se konsideron  se në përshkrim të veprës nga aktakuza duhet të përmbahen faktet sipas të cilave i mbrojturi i tij ka nënshkruar diçka që nuk është dashur të nënshkruaj në pajtim me detyrat e tij zyrtare.

“Nënshkrimi i situacionit të dytë, përkatësisht, distribuimit të AK 25 maj 2011, ka qenë në suaza të punës zyrtare. Nuk i kundërshtojmë dëshmitarët”, ka thënë ai.

E pas leximit të pikës së aktakuzës nga ana e prokurorit, ku Shala po akuzohet për marrje ryshfeti, ky i fundit u deklarua i pafajshëm.

Gjykimi ka vazhduar me paraqitjen e fjalëve hyrëse, ku prokurori Ibrahimi deklaroi se mbetet pranë fjalës hyrëse të dhënë nga prokurori paraprak përkitazi me të pandehurin M.Sh., sa i përket veprës penale të marrjes së ryshfetit.

Kurse, përfaqësuesi i palës së dëmtuar, B.K. tha se parashtron kërkesë pasurore juridike, por se vlera e dëmit do të përcaktohet gjatë kësaj procedure.

Ndërkaq, avokati Fehmi Shala, në fjalën e tij hyrëse, ka thënë se i akuzuari M.Sh., me rastin e nënshkrimit të situacionit të dytë për punët e kryera në vlerë prej 155.202.04 euro, sipas raportit të pagesës, përkatësisht listës të distribuimit të AK datë 25 maj 2011, ka kryer një veprim në pajtim me detyrën e tij zyrtare.

Tutje, ai tha se i akuzuari nuk ka pranuar para nga N.B. sepse nuk qëndron deklarimi se B. do të përfitonte me këtë nënshkrim pagesën e caktuar pasi nga shkresat e lëndës rezulton se N.B. si antokacion- avans ju ka ndal shuma më e madhe se që është dashur të ndalet.

Sërish shtoi se konsiderojnë se kanë të bëjnë me veprën penale marrja ryshfetit, neni 434, paragrafi 2 dhe jo me paragrafin 1.

Kurse, i akuzuari Sh. deklaroi se është i pafajshëm si dhe shtoi se punëkryesit nga 155 mijë euro vetëm 10 mijë euro ju kanë bërë pagesë.

“Ku është arsyeja që kam marrë ryshfet kur unë ja kam ndal gati krejt paret. Kompania punëkryese ka pru faturën prej 155 mijë euro e diçka. Në emër të kësaj fature ju është bërë pagesa vetëm 10 mijë euro e diçka, ndërsa pjesa tjetër prej 144 mijë euro e diçka ju ka ndal në emër të avansit.”, ka thënë Sh..

Seanca e ardhshme në këtë rast pritet të mbahet me 23 prill, 9:30.

Kjo lëndë më herët është gjykuar nga gjykatësi Hamdi Ibrahimi, por pas avancimit të tij në Gjykatën Supreme, kjo lëndë i ka kaluar gjykatëses Murseli.

Sipas aktakuzës së ngritur më 19 dhjetor 2016, M.Sh, si person zyrtar kishte kërkuar dhe pranuar përfitim në kundërshtim me detyrën e tij zyrtare.

Ai akuzohet se kishte kërkuar nga N.B.  5.000 euro të cilat i kishte pranuar në lokalin “Albana”, ndërsa e kishte nënshkruar situacionin e dytë në vlerë prej 155,202.04 euro sipas raportit të pagesës.

Sipas aktakuzës, ai si zyrtar i inspektimit të projekteve, përkatësisht projekt-menaxher në MASHT, në dosjen e tenderit për punë në vlerë të madhe, e 14 gushtit 2009, me titull “Ndërtimi i objektit të shkollës së mesme”, kishte lidhur kontratë mes autoritetit kontraktues përfaqësuar nga Xhemajl Buzuku dhe operatori ekonomik “Ndërtimtari” SH.P.K, përfaqësuar nga A.M, më 9 tetor 2009, në vlerë prej 2.226.064.30 euro.

Në aktakuzë thuhet se pasi që operatori ekonomik “Ndërtimtari” me bashkëpronarët A.M. dhe M.M, i cili si porositës e kishte përfaqësuar kontratën, garantuar nga R.I., e të cilët e kishin fituar këtë tender me çmimin e përmendur, operatori ekonomik “ Ndërtimtari” më 14 shkurt 2011, kishte nën kontraktuar me “Con Inga” sh.p.k , pronë e bashkëpronarëve N.B. dhe tani të ndjerit N.P.

Sipas prokurorisë, ai si zbatues i punimeve kishte përfaqësuar kontratën duke lidhur kontratën për ndërtim në shumë prej 1.384.689.50 euro, me të cilën kontratë veç tjerash ishte parashikuar që përfundimi i këtij projekti të bëhet brenda 150 ditëve të punës nga dita e fillimit të punimeve për çdo faturë lidhur me punët  kryera në objekt, në vlerë prej 110 mijë euro, pagesa do të bëhet në shumë prej 100.000euro pa llogaritur 10% që do të ndalet nga pagesa e çdo fature.

Për çka, sipas aktakuzës, kishte qenë në dijeni M.Sh., por me dashje për këtë nuk e kishte njoftuar fare autoritetin kontraktues, ndonëse operatori ekonomik kishte vepruar në kundërshtim me dy akte juridike, nenin 30 të Ligjit nr.04/l-042 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjet nr 04/L-237, 05/L-068 dhe nr.05/L-092, që kishte parashikuar se tenderuesi ka dashtë të tregojë në tenderin e tij që ka për qëllim të nënkontraktojë palët e treta.

Në vijim thuhet se rrjedhimisht kishte vepruar në kundërshtim edhe me Udhëzuesin Operativ për Prokurim Publik të KRRPP, të janarit 2012, ku në pikën 17, titulluar “Dosja e tenderit”, nënpika 17.13 është paraparë që autoriteti kontraktues të deklarojë në dosjen e tenderit që operatorët ekonomik duhet të tregojnë në tenderin e tyre çdo pjesë të kontratës që operatorët ekonomik kanë për qëllim të nën kontraktoj te palët e treta dhe se nën kontraktimi nuk bën të kalojë 40% ë vlerës totale të kontratës, si ka ndodhur në rastin konkret.

Me këtë, Sh. po ngarkohet me veprat penale “marrje ryshfeti” dhe “keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Ndërsa, i akuzuari M.M., sipas aktakuzës, në cilësinë e bashkëpronarit dhe përfaqësuesit ligjor të kompanisë ndërtimore “Ndërtimtari” kishte keqpërdorur pozitën e tij.

Ai sipas aktakuzës, në emër të kësaj kompanie kishte lidhur kontratë me autoritetin kontraktues në vlerë prej 2,226,063.20 euro, e më pas kishte lidhur kontratë ndërtimi me të njëjtin autoritet kontraktues me çmim kontraktues tjetër, në vlerë prej 1.384,689,50 euro, duke nën kontraktuar mbi vlerën 40% të vlerës totale të kontratës, gjë që është në kundërshtim me dispozitat ligjore. / BetimipërDrejtësi