3 vite e 6 muaj burg ndaj të akuzuarit për vjedhjen e 12 telefonave në Podujevë

Gjykata Themelore në Prishtinë, dega Podujevë, ka shpallë aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit për “vjedhje të rëndë”, F. Ç.

Ndaj të akuzuarit Ç., gjykata në fjalë ka shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 vite e 6 muaj, të cilin dënim obligohet ta vuaj pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Gjithashtu, atij i është shqiptuar dënim me gjobë, në shumë prej 200 euro, të cilën obligohet ta paguaj pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.

Të njëjtit i janë ngarkuar edhe shpenzimet e procedurës penale dhe atë 20 euro në emër të paushallit gjyqësor dhe 30 euro në emër të kompensimit të viktimave të krimit.

I dëmtuari për të realizuar kërkesën pasurore-juridike, është udhëzuar në kontest të rregullt juridiko-civil.

Gjykata në Podujevë, të njëjtit ia ka vazhduar masën e paraburgimit, e cila do të vlejë deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit, por jo më shumë se koha e dënimit të shqiptuar në aktgjykim, me çka ka refuzuar kërkesën e mbrojtjes për ndërprerjen e kësaj mase.

Ky aktgjykim u shpall sot, pasi në shqyrtimin fillestar të së mërkurës, i akuzuari në fjalë u deklarua fajtor për veprën penale që i vihet në barrë me aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë.

“E pranoj fajësinë, kam gabue, ma nuk do ta përsërisë kurrë, jetoj në kushte të vështira ekonomike-sociale, babi më ka vdekur, ndërsa nënën e kam të sëmurë, lus gjykatën që të më shqiptoj dënim sa më të lehtë”, deklaroi i akuzuari.

Deklaratën e tij e mbështeti edhe mbrojtësi i tij, i caktuar sipas detyrës zyrtare, avokati Rexhep Fusha.

“Pas konsultimit me të mbrojturin tim, duke e njoftuar me natyrën, pasojat e pranimit të fajësisë, i njëjti e pranoj fajësinë vullnetarisht pa presion. Ky pranim fajësie konsiderohet se është bërë konform dispozitave ligjore, i propozoj gjykatës që të pandehurit t’i ndërprehet masa e paraburgimit për shkak se kanë pushuar të gjitha rrethanat për  të cilat është caktuar, i propozojmë gjykatës që të njëjtit t’i shqiptoj dënim sa më të butë ”, tha ndër të tjera avokati Fusha.

Këtë pranim fajësie nuk e kundërshtoi prokurori Besart Mustafa dhe më pas e aprovoj edhe gjykatësi i çështjes Minir Hoti.

Ndryshe, sipas aktakuzës së datës 25.01.2021, F. Ç. akuzohet se me datën 17.01.2021, rreth orës 04:20, në Podujevë, pas marrëveshjes paraprake për të vjedhur e në bashkëkryerje me të miturit S.G., me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore në mënyrë të kundërligjshme për vete apo personin tjetër nga lokali “Mobi Shop Besi”, i cili gjendet në rrugën “Zahir Pajaziti”, pronë e të dëmtuarit B. B. ka marrë disa telefona të llojeve të ndryshme, në atë mënyrë që i pandehuri F. Ç., me përdorimin e forcës si dhe me mjet të fortë (me një tullë) ka thyer xhamin e derës hyrëse të lokalit në fjalë, ka depërtuar në brendi të lokalit dhe nga ai lokal ka marrë 12 telefona, një të tipit “Iphone pro max” ngjyrë hiri me vlerë prej 650 euro, një të tipit “Iphone 8+”, ngjyrë të zezë, me vlerë prej 300 euro dhe 10 telefona mobil të tipit “Samsung” dhe një “Iphone” në vlerë prej 1000 euro dhe pas marrjes së këtyre telefonave është larguar nga vendi i ngjarjes në drejtim të panjohur, me ç’rast të dëmtuarit B. B., i është shkaktuar dëm material në vlerë të papërcaktuar.

Për këtë, ai dyshohet për veprën penale “vjedhje e rëndë” nga neni 315 par.1 pika 1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. /BetimipërDrejtësi